top of page

Vilkår og betingelser

GENERELT

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Helsekostsentralen AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

 

PRISER OG BETALING


Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgift (moms) dersom ikke annet er angitt.
Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå, og forbeholder seg retten til å korrigere priser og feilaktig informasjon.

 

 

KUNDENS PLIKTER


Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger er ansvarlig for betaling av de varer selger leverer. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

 

BETALINGSALTERNATIV OG PERSONOPPLYSNINGER


Her skal der komme informasjon om hvilke betalingsalternativ som er tilgjengelig ved kjøp i denne nettbutikken.

 

REKLAMASJON


Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

GARANTI

Garanti gis ifølge forbrukerkjøpsloven.

 

ANGRERETT OG RETUR

Angre- og returrett gis ifølge forbrukerkjøpsloven.

 

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD


Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

ENDRING I VILKÅRENE


Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

FORCE MAJEUR


Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

TAUSHETSPLIKT


Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

bottom of page